Voorwaarden

Praktijk Kosi hanteert de volgende werkwijze en afspraken:

 • Praktijk Kosi werkt volgens de Jeugdwet en de beroepscode van de Nederlandse Vereniging voor Pedagogen en Onderwijskundigen.
 • Een opdracht komt tot stand na aanvaarding van de behandelovereenkomst.
 • Bij aanmelding dient u in bezit te zijn van een verwijsbrief van de gemeente of huisarts. Wanneer u geen verwijzing heeft, ontvangt u een factuur van 85 euro per afspraak (45 minuten). Wanneer u een aanmelding overweegt, maar hierover nog vragen heeft; kunt u altijd vrijblijvend telefonisch contact opnemen om uw overweging te besprekn.
 • Bij kinderen jonger dan 16 jaar, moeten gezagdragers akkoord geven voor de start van de zorg en gegevensuitwisseling. Wanneer niet alle gezagdragers aanwezig kunnen zijn bij de intake, is het de verantwoordelijkheid van de aanwezige gezagdragende opvoeder/ouder om de juiste informatie te verschaffen welke ondertekening van de andere gezagdragende opvoeder/ouder mogelijk maakt.
 • Praktijk Kosi heeft het recht om informatie over het gezag van het kind op te vragen bij de rechtbank.
 • De behandelaar vraagt naar informatie over uw kind, ouders en gezinsleden om de diagnostiek of behandeling goed uit te kunnen voeren. Wanneer deze informatie niet wordt verstrekt, kan dit in sommige gevallen ertoe leiden dat adequate hulpverlening niet mogelijk is. In een uiterste geval betekent dit dat de opdracht moet worden teruggelegd en de behandeling wordt gestopt. De verwijzer wordt hiervan op de hoogte gesteld.
 • Informatie naar derden is alleen mogelijk na uw toestemming. Voor de huisarts en/ of POH is het belangrijk te weten dat de behandeling van start is gegaan en hoe deze verloopt. U dient hiertoe de akkoordverklaring te tekenen. Indien u hiertoe bezwaar heeft kunt u dit aan de behandelaar aangeven.
 • Indien u het verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan, bent u in verzuim. De praktijk stuurt u dan een herinnering met een betalingstermijn. Indien u deze verzuimt zal een incassobureau worden ingeschakeld, waarvan de kosten aan u worden doorberekend. De praktijk behoudt zich het recht de behandeling te stoppen danwel op te schorten tot aan de betalingsverplichting is voldaan.
 • Afspraken kunnen per mail of telefonisch worden afgezegd tot 24 uur voor de afspraak (het weekend niet meegerekend).
 • Indien de behandelaar de afspraak afzegt dan vervalt de verplichting tot betaling van het consult.
 • Wanneer de voorwaarden van de cliënt strijdig zijn met de voorwaarden van praktijk Kosi, dan zijn de voorwaarden van laatste geldend. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de cliënt doet aan het voorafgaande niet af.
 • Praktijk Kosi heeft een klachtenprocedure welke op de website te vinden is.
 • De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt.
 • Op deze voorwaarden en wat daarmee verband houdt, tussen praktijk en cliënt, is het Nederlands recht van toepassing.

 

 

Spoedgevallen

Cliënten die in crisis verkeren kunnen contact opnemen met hun behandelaar.
Buiten de werktijden is er geen sprake van bereikbaarheid. In dat geval kunt u zich wenden tot de huisartsenpost of de crisisdienst jeugd, telefoonnummer 088-7778887. Deze crisisdienst is 24 uur per dag bereikbaar, 7 dagen per week. De Crisisdienst Jeugd Noord-Holland-Noord is er voor kinderen en jeugdigen met een psychische, sociale of verstandelijke kwetsbaarheid die in crisis zijn en waarbij direct deskundige hulp of zorg geboden moet worden. www.crisisdienstjeugdnhn.nl

Klachten

Als u niet tevreden bent over de hulp van praktijk Kosi, kunt u dit het beste zo spoedig mogelijk bespreken met uw behandelaar. Wanneer het niet lukt de problemen op te lossen, dan kunt u een klacht indienen.

Als er na de gesprekken met uw behandelaar geen oplossing lijkt te komen voor uw klacht,, dan kunt u het NVO benaderen, dat is de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen, benaderen